ديدگاه ما درباره حركت «ضدفرقه»

هر حركتي اگر در اولين قدم‌هاي خود مباني اش را به روشني براي خود تبيين نكند در خطر انحراف از خطوط حركتي صحيح قرار مي‌گيرد. به پيروي از اين انديشه ، مباني حركت ضدفرقه‌ كه مورد نظر ماست و قابل تفكيك با ديگر حركت‌هاي منسوب به اين نام است را اعلام مي‌كنيم. برخي از اصول مورد نظر ما به شرح زيراست:

1-     رويكرد ما در حركت ضد فرقه تكيه بر اصل حقيقت گرايي است. بدين معنا كه گرايش حقيقت گرايي از ديدگاه ما بر انسان گرايي، سياست گرايي ، گروه‌گرايي و ... تقدم و برتري دارد.

2-     از ديدگاه ما به كارگيري روش هاي مهار و جهت دهي بر برخورد و تخريب اولويت كامل دارد.

3-     از ديدگاه ما پيوند زني و روشن گري و هدايت فكري بر اتخاذ روش هاي قهري برتري كامل دارد. اين نظر ، ناظر بر اصل عدم تفرقه است.

4-     استفاده از رويكرد تحقيقي و تكيه بر تحليل و شناخت با تاكيد برنشانه هاي مستند، شيوه مورد نظر ماست.

5-     پرهيز از دخالت دهي جهت‌گيري‌هاي عقيدتي ، شخصي، گروهي و جناحي در برخورد با فرقه‌ها (يا حركت هاي مشكوك به فرقه‌) كه در طول تاريخ منجر به زير سوال رفتن صداقت جريان‌هاي ضدفرقه شده و مي‌شود، از خطوط حركتي ماست.

6-     در مهار و برخورد با فرقه‌ها (با در نظر داشتن الگوها) بهتر است از تشخيص شرايط خاص آن موقعيت براي يافتن «روش هماهنگ» برخورد با آن استفاده كرد.

7-     ضمن وفاداري به اصول فوق در ضمن حركت نگاه خود را بر ديگر ديدگاه ها نمي‌بنديم و از انديشه‌هاي روشن و روشنگر استقبال مي‌كنيم.

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.