خدا در جسم آنسان(آواتار مهربابا)

شنبه, 27 ارديبهشت 1393 00:00
این فیلم گوشه هایی از زندگی، مسافرتها، کار با مستان خدا، پیامها و ... را از زندگی اوتار مهربابا به تصویر می آورد.

ملاقات با اشو

شنبه, 27 ارديبهشت 1393 00:00
انفجار خاموش - ملاقات با بیناد بین المللی مدیتیشن اشو
فیلمی در معرفی استاد ایلیا میم رام الله (رهبر جمعیت ال یاسین)،تعالیم و دیدگاههای او، و شرح برخوردهای دستگاه امنیتی و روحانیت تندرو با وی و پیروانش که از سال 1384 در ایران آغاز شد.
فرقه رام الله از جمله اتهامات ساختگی به پیمان فتاحی{معروف به استاد ایلیا رام الله و رهبر جمعیت ال یاسین} است که تا به حال 5 بار توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است.