Print this page

خدا در جسم آنسان(آواتار مهربابا)

این فیلم گوشه هایی از زندگی، مسافرتها، کار با مستان خدا، پیامها و ... را از زندگی اوتار مهربابا به تصویر می آورد.