تظاهرات راستهای افراطی اروپا در مخالفت با ورود مهاجران

26 خرداد, 1395

هواداران گروههای راست افراطی اتریشی در وین پایتخت این کشور به خیابان آمدند و خواستار خروج مهاجران از کشورشان شدند.