بحران کرونا نباید سبب غفلت در مبارزه علیه نژادگرایی گردد

28 اسفند, 1398

52107060 303 3423b

خانم انیته ویدمن ماوس مسئول امور ادغام در حکومت آلمان فدرال در روزنامه های "گروه رسانه یی فونکه" گفت: «ما به صورت فوری به عمل نیاز داریم. نژادگرایی و افراط گرایی دست راستی بزرگترین  تهدید برای کشور ما و دموکراسی ما است، آنهم نه از زمان حملات در شهر هاله و هانو.