در جنوب غربی پاکستان مردان مسلح طی دو حملۀ جداگانه ٥ شهروند شیعه و یک کارمند سازمان ملل متحد را کشته اند.پلیس پاکستان می گوید مهاجمان موتور سوار روز پنجشنبه در حمله ای که بنظر می رسد فرقه ای بوده است، یک وانت را در کویته، مرکز استان بلوچستان آن کشور زیر آتش گرفتند.
خبرگزاری هرانا - ماهنامه خط صلح در شماره دهم خود گفتگویی با آرش نراقی فیلسوف و اندیشمند ایرانی انجام داده است که در پی می آید: جناب آقای نراقی قرآن در رابطه با آرا و مکاتب دیگر چگونه موضع گیری می کند؟ به دیگر سخن این کتاب تکثرگراست یا مدارامحور و یا قهرآمیز و خشن؟