اوشو؛ استاد تانترا و مبلغ آزادی معنوی

25 مرداد, 1394

راجا چاندرا موهان جین مشهور به دو اسم «آچاریا راجنیش» و «اشو» بنیانگذار جنبش جهانی تانترای نوین و احیاگر تعالیم مکتب کهن تانترا است. اشو را میتوان باهوش ترین معلم و بزرگترین استادتانترادانست. پلورالیزم (کثرت گرایی) معنوی از بارزترین وجوه تعلیمی اشو راجنیش است.