تمثیل خواستگاری و راه حل فرقه‌ها

25 مرداد, 1394

استخراج از گفتگو با استاد الیاس رام الله

فرض کن که شرایط خاصی بوجود آمده و تو می خواهی از بین چند نفر یکی را برای زندگی و سرنوشتت انتخاب کنی. چهار نفر در اتاق اند. وقتی وارد می شوی زیبایی‌ها و ارزش‌هایی را در هر یک از آنها می بینی اما هر چهار نفر نقص‌های متعددی دارند. پدر و مادر هر کدام شروع به تبلیغ در بارة آنها می کنند.