رد فرقه گرایی ال‌یاسین از دیدگاه فرقه‌های مذهبی

25 مرداد, 1394

غیر از دیدگاهی كه سینگر درباره فرقه بودن در تئوری خود ارائه داده است، دیدگاههای دیگری هم هستند كه تعاریف دیگری از فرقه گرایی ارائه داده اند.

یكی از این دیدگاهها همان دیدگاه اصلی است كه فرقه‌ها را همان انشعابات در دین میداند.

فرقه‌های مذهبی و جنبش‌های معنوی 2

25 مرداد, 1394

گفت و شنودي با استاد ايليا «ميم» رام الله

1- شما اشاره به خطري مي‌كنيد كه در كلمۀ فرقه[1] وجود دارد. لطفاً اين خطر را بيشتر توضيح دهيد.

واژه‌ها فريبنده اند همانطور كه گاهي مي‌توانند راه را نشان دهند. معناي واژه‌ها در شرايط مختلف تغيير مي‌كند و حتي متضاد مي‌شود در حالي كه هنوز صورت واژه‌ها يكسان است.

فرقه‌های مذهبی و جنبش‌های معنوی-1

25 مرداد, 1394
  1. ضرورت شناخت و بررسی موضوع فرقه‌ها چیست؟

فرقه (خصوصا در زمان حاضر) یک پدیده تعیین کننده اجتماعی است. چون هزاران فرقه در جهان متولد شده و هر روز شاهد تولد فرقه‌های جدیدی هستیم. بطور مثال در آمریکا بيش از 2500 فرقه رسمی فعالیت دارند و بیش از 5000 فرقه انشعابی و اصلی وجود دارد. در حالیکه در زمانهای گذشته تعداد بسیار کمتری فرقه در کل جهان فعالیت داشته اند.