پيوند تمدنها (روايت سوم)

25 مرداد, 1394

انسان متولد ميشود، رشد ميکند، به بلوغ ميرسد، ازدواج ميکند. پس از ازدواج، سرنوشتهاي مختلفي در انتظار اوست. اما غالباً بعد از ازدواج، او شاهد تولد فرزندان خود خواهد بود. با بزرگ شدن فرزندان، او فرسودهتر شده و دوران ميانسالي و سالخوردگي را و سپس مرگ را تجربه خواهد کرد.