پاکسازی دولت و سپاه از عرفان

25 مرداد, 1394

آقای بهمن دری، معاون فرهنگی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، سخنرانی روز سه شنبه ۳۱ مردادماه خود را «در جمع اساتید شاغل در مراکز سپاه پاسداران» به گرایش های عرفانی اسلامی و غیراسلامی یا آن چه او «عرفان های نوظهور و کاذب» خواند، اختصاص داد