معرفی ایلیا میم رام الله (رهبر جمعیت الاهیون ایران)

27 ارديبهشت, 1393

فیلمی در معرفی استاد ایلیا میم رام الله (رهبر جمعیت ال یاسین)،تعالیم و دیدگاههای او، و شرح برخوردهای دستگاه امنیتی و روحانیت تندرو با وی و پیروانش که از سال 1384 در ایران آغاز شد.