فرقه شناسی و برخورد با فرقه های انحرافی

25 مرداد, 1394

یکی دیگر از موضوعاتی که در زمان زندان مطرح شد و آنها اصرار داشتند درباره اش فیلمی تهیه کنند موضوع فرقه شناسی بود. توجیهشان در تهیه فیلم این بود که می خواهیم به عنوان یک راه حل آنرا داشته باشیم. در این باره هم همان توجیهات چک سفید به نظام و به اسلام را داشتند.