نگاهي به تئوري كنترل ذهن يا شستشوي مغزي درفرقه‌ها

06 آبان, 1392
يكي از اعضاي جمعيت ال‌ياسين؛ از شاگردان ايليا «ميم»

استناد به تئوري شستشوي مغزي يا «اقناع اجباري» و كتاب مارگارت سينگر (مطرح كننده اصلي اين نظريه) و چند نفري كه تئوريهاي مشابهي را ارائه كردند (مثل سايت ديده‌بان فرقه) جهت كنترل و مهار فرقه‌ها در برخي از كشورهاي اسلامي‌هنوز مبناي عمل قرار مي‌گيرد.