انواع دسته بندی فرقه‌ها

25 مرداد, 1394

فرقه‌ها رویكردهای مختلفی را در رفتار با سایر اعضاء جامعه در پیش می‌گیرند كه یینگر در تحقیق خود به سال 1957 سه نوع فرقه را معرفی می‌كند:

الف) فرقه‌های پذیرشی كه اصول استقلالی فردی را دربر می‌گیرند. به این شكل كه توان، امكانات و تسهیلات فرقه بر تربیت نفوس افراد بصورت مجزا و فرد فرد قرار میگیرد و جهات اشتراكی آن‌ها در درون اجتماع هرگز لحاظ نمی‌شود. نمونه آن جریان «آكسفورد» است