معرفي و نقد كتاب فرقه‌ها در ميان ما

25 مرداد, 1394
معرفي و نقد كتاب فرقه‌ها در ميان ما
امير رضا الماسيان

كتاب فرقه‌ها در ميان ما اثر مارگارت تالر سينگر يكي از معدود آثاري است كه به طور تخصصي به بررسي فرقه‌ها و ويژگي‌هاي آنان و رديابي اين ويژگيها در نمونه‌هاي گوناگون مي‌پردازد.

بيان ساده ، استفاده از مثالها و مصداقهاي تكميل كننده براي فهم بهتر خواننده و دسته بندي مناسب فصول و مطالب آن به همراهي بيشتر خواننده با نويسنده مي‌افزايد.