ما فرقه نیستیم

یکشنبه, 25 مرداد 1394 14:52
آنها هیچ دلیل مبنی بر فرقه بودن ما نداشتند بطوریکه حتی یکی از مسئولین پرونده گفت ما قبلاً به مسئولین اعلام کرده ایم که شما فرقه اید و الان نمی‏توانیم حرفمان را پس بگیریم. ما حتی در روزنامه ها هم این را اعلام کرده ایم...
یکی دیگر از موضوعاتی که در زمان زندان مطرح شد و آنها اصرار داشتند درباره اش فیلمی تهیه کنند موضوع فرقه شناسی بود. توجیهشان در تهیه فیلم این بود که می خواهیم به عنوان یک راه حل آنرا داشته باشیم. در این باره هم همان توجیهات چک سفید به نظام و به اسلام را داشتند.
غیر از دیدگاهی كه سینگر درباره فرقه بودن در تئوری خود ارائه داده است، دیدگاههای دیگری هم هستند كه تعاریف دیگری از فرقه گرایی ارائه داده اند. یكی از این دیدگاهها همان دیدگاه اصلی است كه فرقه‌ها را همان انشعابات در دین میداند.
مطابق نظریۀ مارگارت تالر سینگر كه از نظر كارشناسان، همان دیدگاه سیا (دیدگاه سازمان اطلاعات مركزی آمریكا) است. دیدگاهی كه سازمان سیا به گروهی از وابستگان خود واگذار می‌كند تا بتوانند آن را از جنبه‌های علمی‌و تحقیقی، تئوریزه كنند. تئوری شستشوی مغزی حكومتهای مذهبی را فرقه می‌داند و از طرفی مثلاً فراماسونرها را فرقه نمی‌داند.

حرکت‌های کاذب و جعلي «ضد فرقه»

یکشنبه, 25 مرداد 1394 14:45
در هر زمینه ای میتوانیم به حرکتهای اصیل و غیر اصیل برخورد کنیم. در جهان امروز از دکتر جعلی، مدیر جعلی، کارشناس جعلی، محقق جعلی، نویسنده جعلی و خلاصه از هر صنفی میتوان موارد جعلی و کاذب آن را يافت.

جمعیت ال‌یاسین هرگز فرقه نبود

یکشنبه, 25 مرداد 1394 14:44
جمعیت ال‌یاسین هرگز فرقه نبود[1] ما هرگز فرقه نبودیم و نیستیم. بلكه جمعیت ال‌یاسین، رویكرد و برنامه‌های ضد فرقه گرایی داشته است. برای این واقعیت، حداقل بیست و هفت دلیل محكم وجود دارد. تشكل‌های مردمی‌ما هرگز فرقه نبودند. این تشكل‌ها همانند تشكل‌های مردمی ‌[تشكل‌های غیردولتی؛ NGO] در دیگر نقاط دنیا بودند. در اینجا چون می‌خواستند…